Požičovňa náradia DugaM s.r.o. zapísaná v obchodnom registry Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 127284/B.

Sídlo: Slnečná 18, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 51 486 091
DIČ: 2120724485
E-mail: pozicovnaciernavoda@gmail.com
Tel: +421948 289 026
Bankové spojenie, č. ú.: SK1209000000005190237860

Týmto upravuje podmienky zapožičania strojov, náradia a príslušenstva.
Online rezervácia je len informatívna a musí byť vždy potvrdená telefonicky alebo
emailom. DugaM s.r.o. si vyhradzuje právo rezerváciu kedykoľvek zrušiť bez nároku
náhrady voči nájomcovi.

Podmienky prenájmu

Dopĺňajú objednávku uzatvorenú medzi nájomcom a prenajímateľom.

I. Všeobecné podmienky prenájmu

1. Nájomca sa zaväzuje používať Predmet prenájmu a príslušenstvo len na vlastné účely, t.j.
nesmie ich v čase trvania zmluvy požičiavať ani dať do podnájmu inej právnickej alebo fyzickej
osobe.
2. Počas prenájmu nesmie Nájomca odstrániť, zmazať alebo zakryť znak firmy, ani robiť
akékoľvek úpravy a opravy Predmetu nájmu bez výslovného súhlasu Prenajímateľa.

II. Odovzdávanie a preberanie

1.  Prenajímaný Predmet prenájmu a príslušenstvo môže byť odovzdané do prenájmu len po zložení zábezpeky v hotovosti Nájomcom Prenajímateľovi a podpísaní objednávky obidvoma stranami. Výška zábezpeky je uvedená v objednávke.
2. Odovzdávanie a preberanie vykonáva Prenajímateľ za prítomnosti Nájomcu, alebo osoby
splnomocnenej Nájomcom. Vyjadrenie prenajímateľa o technickom stave pri odovzdávaní a
preberaní je záväzné pre obidve strany. Nájomca toto potvrdí svojím podpisom.
3. Miestom odovzdávania a preberania sú priestory Prenajímateľa ak nie je vopred dohodnuté
inak.

III. Preprava

1. Prepravu Predmetu prenájmu a príslušenstva zabezpečuje Nájomca na vlastné náklady, pokiaľ
nie je dohodnuté inak.
2. Nájomca je povinný zvoliť vhodný dopravný prostriedok na prepravu Predmetu prenájmu a
príslušenstva a zabezpečiť ho pred stratou, poškodením alebo zničením.
3. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené tretím osobám pri preprave
Predmetu prenájmu alebo Predmetom prenájmu.

IV. Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý Predmet prenájmu a príslušenstvo používa v súlade s
účelom, na ktorý je určený.
2. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý Predmet prenájmu a príslušenstvo je prevádzkované
odbornou obsluhou, v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných
noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.
3. Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady energie, v zmysle technickej dokumentácie,
kvalifikovanú obsluhu a prepravu. V prípade že nedoplní pohonné hmoty pred vrátením bude mu
účtovaný paušálny poplatok 7 €, ktorý môže byť odrátaný zo zábezbeky.
4. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov
obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Nájomca je povinný vrátiť Predmet prenájmu v čistom stave, inak mu bude účtovaný poplatok
10 € za čistenie, ktorý môže byť odrátaný zo zábezpeky.
6. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu
alebo odcudzeniu prenajatého Predmetu prenájmu a príslušenstva.

7. Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom Prenajímateľa prístup k prenajatému
Predmetu prenájmu a príslušenstva za účelom vykonania kontroly. Nájomca má právo zúčastniť
sa kontroly. Nájomca je povinný priviezť na vyzvanie Predmet prenájmu a príslušenstvo do
priestorov Prenajímateľa na technické prehliadky a revízie, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V. Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ má právo kontrolovať: –
odbornú spôsobilosť obsluhy
– dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu –
technický stav Predmetu prenájmu
IX. Poškodenie, poruchy, havárie, nadmerné znečistenie a s tým spojené sankcie
1.Nájomca je povinný ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť Prenajímateľovi každú poruchu
alebo haváriu na tel. číslo alebo e-mail uvedený na www.dugam.sk Oznámenie musí obsahovať
miesto, kde sa Predmet prenájmu nachádza, termín vzniku poruchy a jej stručný popis.
2. V prípade nejasností ohľadom príčiny vyradenia Predmetu prenájmu z prevádzky z titulu
poškodenia, poruchy alebo havárie, preskúma Prenajímateľ okolnosti a mieru zavinenia. V
sporných prípadoch objedná Prenajímateľ vyhotovenie odborného posudku. Na základe
zistených skutočností vyhotovia zainteresované strany zápis. Prenajímateľ až do skončenia sporu
neprevezme Predmet prenájmu a príslušenstvo, takže Nájomca je povinný hradiť nájomné,
pokiaľ nebude dojednané inak.
3. V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie Predmetu prenájmu a príslušenstva, ktoré boli
zavinené Nájomcom, tento hradí všetky náklady vynaložené na odstránenie vady, ktoré môžu byť
odrátaná zo zábezpeky
4. Poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie, ktoré z viny Nájomcu vyradí úplne Predmet
prenájmu z prevádzky, bude Prenajímateľ požadovať od Nájomcu zaplatenie nákladov spojených so
zakúpením nového zariadenia. Zároveň bude Nájomca hradiť dohodnuté nájomné až do doby, kedy
bude k dispozícii nové zariadenia, pokiaľ nie je dojednané inak. Nájomca musí uhradiť všetky nároky
uplatňované proti Prenajímateľovi za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené Predmetom
prenájmu a príslušenstva v dobe prenájmu.
5. Nájomca nesmie na predmete prenájmu a príslušenstve robiť akékoľvek zásahy, úpravy, bez
súhlasu Prenajímateľa, okrem prípadov na zabránenie havárie, úrazu, živelnej pohromy.

VI. Iné ustanovenia

1. Pri dlhodobom prenájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
Nájomné sa účtuje za sviatky, soboty a nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
2. Pri prestojoch zapríčinených zlými poveternostnými podmienkami alebo pri nedostatočnom
využívaní Predmetu prenájmu a príslušenstva sa neposkytuje zľava na prenájom.
3. V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu je Prenajímateľ oprávnený okamžite žiadať
o vrátenie prenajatého Predmetu prenájmu a príslušenstva.